TDK, szakdolgozat, önálló feladat és diplomamunka témák 2019
Polipropilénben oldódó szerves molekulák szintézise és gócképző hatékonyságának vizsgálata
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Konzulens: Horváth Flóra
A munka során izotaktikus polipropilénhez készítünk gócképző hatású adalékokat, melyekkel a polimer kristályos szerkezetét módosítjuk.

Technikák: laboratóriumi szintézis, TGA, DSC, WAXS, IR, polimer feldolgozás (belső keverő, extrúder, fröccsöntés), POM, homályosság-mérés, mechanikai tulajdonságok vizsgálata

Szemikristályos polimerek optikai tulajdonságait befolyásoló szerkezeti tényezők felderítése
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Molnár János, Újhelyi Ferenc TTK Atomfizika Tanszék
A kristályos polimerek optikai tulajdonságait meghatározó tényezőket vizsgáljuk. Mennyiségileg jellemezzük a kristályos szerkezetet és összefüggésbe hozzunk a homályossággal.

Technikák: DSC, mikroszkópia (POM, DOM, SEM, DF, fehér fényű interferométer), homályosság, fényszórás iránykarakterisztika, szórási képek

Polimerek mechanikai tulajdonságainak becslése kristályszerkezeti tényezők alapján
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Molnár János, Móczó János
A kristályszerkezeti paraméterek és a merevség közötti kapcsolatot írjuk le mennyiségileg szemikristályos polimerekben.

Technikák: DSC, WAXS, mikroszkópia, feldolgozás (gyúrókamra, extrúder, fröccsöntés), mechanikai vizsgálatok

Polipropilén alapú ipari termékek fejlesztése
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, konzulens: Molnár János
Az aktuálisan folyó polipropilén alapú ipari termékek fejlesztési munkáiba lehet bekapcsolódni, részt venni.

Technikák: DSC, WAXS, mikroszkópia, feldolgozás (gyúrókamra, extrúder, fröccsöntés), mechanikai vizsgálatok, égési vizsgálatok

Kisfrekvenciás ultrahang alkalmazása a cellulóz alapú szálasanyagok enzimes folyamataiban
Témavezető: Csiszár Emília
A munka során kisfrekvenciás ultrahang alkalmazásával pektináz enzimes kezeléseket végzünk a hidrofil szálfelület létrehozása érdekében.

Technikák: UV-VIS, FT-IR ATR, felszabaduló redukáló cukor mérése, színmérés, peremszög mérés, folyadékszívás jellemzése

Nanocellulóz és nanokeményítő előállítása és jellemzése
Témavezető: Csiszár Emília
A munka során nanokristályos cellulózt (CNC) és nanokeményítőt (NK) állítunk elő és vizsgáljuk az előkezelések hatását a hozamra és a vizes szuszpenziók tulajdonságaira

Technikák: őrlés, savas hidrolízis, részecskeméret analízis

zétapotenciál és fényáteresztés mérés, TEM

Nanocellulóz filmek előállítása és jellemzése
Témavezető: Csiszár Emília
Nanokristályos cellulóz (CNC) szuszpenzióból 30-50 µm-es filmeket állítunk elő és vizsgáljuk a tulajdonságaikat a keresztkötő ágens, a lágyító és egyéb adalékanyagok minőségének és mennyiségének a függvényében

Technikák: szakítószilárdság és nyúlás; vízgőzszorpció és színezékszorpció; oldékonyság elsősorban vízben; keresztmetszet jellemzése TEM-mel; TGA, FT-IR ATR

Biodegradable nanocomposites: biopolymer/natural reinforcement composites via the Pickering emulsion approach
Supervisor: Lu Cui, Béla Pukánszky
Nanocomposite is prepared by the Pickering emulsion approach, its mechanical, thermal and rheological properties, as well as physical aging and enzymatic degradation is investigated.

Techniques: sample preparation, mechanical characterization, physical aging (shrinkage, DSC and DMTA), rheological properties (rotational viscometer and DMTA), MFI, UV-VIS.

Szintetikus- és természetes biopolimer alapú vázanyagok előállítása mesterséges szövettenyésztési célokra
Témavezető: Józó Muriel, Pukánszky Béla
A kutatás célja mesterséges vázanyagok, úgynevezett scaffoldok létrehozása, amelyeken szövettenyészet alakítható ki.

Módszerek: polimer oldatok és emulziók készítése, elektromos szálképzés, nedves szálképzés, DOM, SEM, FTIR

Bioaktív molekulák adszorpciója Halloysite ásványon
Témavezető: Józó Muriel, Pukánszky Béla
Kutatásunk célja biológiailag aktív hatóanyagok adszorbeálása Halloysite ásvány felületén, ezek polimerben történő feldolgozása.

Technikák: felületkezelés, FTIR, termogravimetria, polimer feldolgozás, mechanikai vizsgálatok, mikroszkópia

Szerkezet/tulajdonság összefüggések termoplasztikus keményítő (TPS) alapú keverékekben és kompozitokban
Témavezető: Fekete Erika
A munka során TPS nanokompozitok, TPS/agar-agar és TPS/Na-alginát keverékeket állítunk elő és meghatározzuk, hogy a társító komponensek hatására hogyan módosul a TPS szerkezete és tulajdonságai

Technikák: mintakészítés, szakító vizsgálatok, WAXS, TGA, fény-, víz- és gázáteresztés mérése, IR

Poliszaharid alapú funkcionális polimerek előállítása mezőgazdasági, csomagolási és gyógyászati célra
Témavezető: Fekete Erika
A munka során aktív hatóanyagot tartalmazó poliszaharid alapú (kitozán, alginát, agar, keményítő, stb.) filmeket és hidrogéleket állítunk és vizsgáljuk azok tulajdonságait.

Technikák: mintakészítés (filmöntés, oldatreakciók), szakító vizsgálatok, vízfelvétel, felületi nedvesíthetőség mérése, SEM, TEM, stabilitás, antimikrobiális hatás, áteresztőképesség vizsgálata

A termoplasztikus keményítő (TPS) szerkezeti stabilitásának javítása, a mechanikai tulajdonságok időbeli állandóságának biztosítása
Témavezető: Fekete Erika, Móczó János
A munka célja a TPS átkristályosodásra való hajlamának és vízérzékenységének csökkentése a keményítő és a lágyítószer típusának megfelelő megválasztásával, valamit társítókomponensek alkalmazásával.

Technikák: mintakészítés (gyúrókamra, extrúzió), szakító vizsgálatok, vízfelvétel, WAXS, TGA

Polimer felületek biokompatibilitása
Témavezető: Klébert Szilvia, MTA TTK
A munka során tömegműanyagok felületén hoznánk létre olyan felületet, ami orvosbiológiai felhasználásukat teszi lehetővé.

Technikák:

mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió, pásztázó elektronmikroszkóp

Erősített hidroxiapatit alapú biokerámia kifejlesztése
Témavezető: Klébert Szilvia, MTA TTK
A munka során hidroxiapatit alapú biokerámiák előállítása a cél, mely során olyan mechanikai tulajdonságok kialakítását tervezzük, mely lehetővé teszi az orvosbiológiai alkalmazását.

Technikák: mintakészítés, mechanikai vizsgálatok, plazma szinterelés, plazmaszórás, WAXS, SEM, TEM, IR

Nanoméretű átmenetifém-oxidok, spinellek
Témavezető: Kótai László, MTA TTK
A munka során nanoméretű átmenetifém-oxidok előállítása a cél, redukáló ligandumokat tartalmazó átmenetifém oxo-metallátsó típusú komplexeinek szilárd fázisú termikus bontásával.

Technikák: anyagtudományi jellemzés – SEM, TEM, XPS, BET, szerkezetvizsgálat – XRD, IR, Raman, ESR, Mössbauer, TG-MS, DSC

QSAR modellek fejlesztése az antioxidáns kapacitás és a potenciális antioxidáns hatású vegyületek tükrében
Témavezető: Rácz Anita, Héberger Károly, MTA TTK
A molekulák szerkezetének kódolása, Modellek építése, és a különböző módszerek összehasonlítása a feladat.

Technikák: Többváltozós statisztikai technikák: főkomponens-elemzés (PCA), legkisebb négyzetek regressziós módszere (PLS), support vector machine (SVM), rangszámkülönbségek összege (SRD)

Változókiválasztási módszerek vizsgálata, fejlesztése és összehasonlítása spektrális adatkészletekre
Témavezető: Rácz Anita, Héberger Károly, MTA TTK
A NIR spektrumok megfelelő részeinek kiválasztása, optimális kalibrációs modellek készítése, és a különböző módszerek fejlesztése, összehasonlítása a feladat.

Többváltozós statisztikai technikák: főkomponens-elemzés (PCA), fürtelemzés (HCA), parciális legkisebb négyzetek módszere (PLS), rangszámkülönbségek összege (SRD)

Hosszú szénszál erősítésű PP kompozitok: kölcsönhatás, ütésállóság és deformációs folyamatok (diplomamunka)
Témavezető: Móczó János, Bartos András
Hosszú szénszállal erősített PP alapú kompozitok készítése, ütésállóságának és mechanikai jellemzőinek a vizsgálata. Akusztikus emissziós mérések segítségével megismerni a makroszkopikus tulajdonságokat meghatározó mikromechanikai deformációs folyamatokat.

Technikák: extrúzió (kétcsigás), fröccsöntés, mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió

Különböző lágyítószerekkel lágyított termoplasztikus keményítő előállítása és vizsgálata
Témavezető: Móczó János
A keményítő nagy mennyiségben található a természetben, így kézenfekvő műanyag alap-anyagként történő felhasználása.

Technikák: Különböző összetételű TPS előállítása belső keverőben, illetve porkeveréssel és extrudálással, szakító vizsgálatok, WAXS, TGA, fény-, víz- és gázáteresztés mérése, IR, vízfel-vétel.

-->
Természetes szálerősítésű kompozitok: szerkezet-tulajdonság összefüggések, deformációs mechanizmusok
Témavezető: Bartos András, Móczó János, Pukánszky Béla
Környezetvédelmi megfontolások és árcsökkentés miatt jelentőssé vált, hogy a hagyományos töltő- és erősítőanyagokat valamilyen természetes alapanyaggal helyettesítsük.

Technikák: Száljellemzés, szálkezelés: mechanikai vizsgálatok, kémiai analízis, FT-IR, WAXS, tömegváltozás, geometriai paraméterek változása, SEM.

Különböző technikákkal előállított lineáris poliuretán elasztomerek szerkezetének vizsgálata
Témavezető: Bartos András, Pukánszky Béla
A poliuretánok rendkívül változatos anyagok, az ipar és mindennapjaink számos területén alkalmazhatjuk őket. Kiindulási komponensek széles skálája áll rendelkezésre, de ezek mellett a tulajdonságaikat befolyásolja az összetétel és az előállítás körülményei is.

Technikák: oldószeres polimerizáció, tömbpolimerizáció belső keverőben, mechanikai jellemzés, szerkezetfelderítés (FT-IR, DMTA, WAXS), termikus vizsgálatok (DSC)

PHB mikroszemcsék előállítása, és alkalmazása hatóanyag hordozó mátrixként
Témavezető: Polyák Péter, Pukánszky Béla
Mikroszemcséket készítünk PHB-ból, illetve vizsgáljuk az alkalmazni kívánt emulziós metodika paramétereinek átlagos szemcseméretre illetve szórásra gyakorolt hatását.

Technikák: Polimer oldatok készítése, emulziók előállítása, DOM, SEM

Polimerek termikus tulajdonságainak mennyiségi analízise Hőfluxus DSC-vel
Témavezető: Polyák Péter, Pukánszky Béla
A téma célja különböző polimerek termikus analízise a kutatócsoportunk által tervezett és épített hőfluxus differenciális pásztázó kaloriméterrel.

Technikák: differenciális pásztázó kalorimetria

Királis molekulák immobilizálása szilikagél felületén
Témavezető: Vargha Viktória
A munka célja speciális HPLC oszlopok kidolgozása, melyek alkalmasak királis vegyületek antipódjainak elválasztására.

Technikák:

Laboratóriumi szintézis, FTIR, HPLC, SEM, forgatóképesség mérése, HPLC oszlop töltése, tesztelése

Új gél-rendszerek kifejlesztése géldozimetriához
Témavezető: Vargha Viktória
A kutatás célja új olyan monomert vagy színezéket tartalmazó öntartó polimer gélek kifejlesztése, amelyeket besugározva változással jelzik a sugárdózis hatását. A sugárzás hatására keletkezett háromdimenziós kép (image) analízisét orvos fizikusok végzik.

Technikák: Laboratóriumi szintézis, reológia, mechanika FTIR, NMR, termoanalitika, biokompatibilitás vizsgálat

Biodegradálható poliészterek előállítása PET glikolízis, acido-alkoholízis termékeiből
Témavezető: Vargha Viktória
Kutatási tevékenységünk során oligoésztereket állítunk elő PET hulladék kémiai bontásával, amelyből biológiailag lebomló, értéknövelt poliésztereket állítunk elő és jellemzünk.

Technikák: preparatív módszerek, FTIR, DSC, TGA, NMR, GPC, komposztálás, mechanikai vizsgálatok

Termoplasztikus keményítő (TPS) vízérzékenységének csökkentése
Témavezető: Vargha Viktória
Termoplasztikus keményítő módosításával, keverék készítésével kívánjuk a csökkenteni az anyag vízérzékenységét, javítani mechanikai tulajdonságait a biolebonthatóság megőrzése mellett.

Technikák: gyúrókamra, röntgen diffrakció, FTIR, termogravimetria, mikroszkópia, mechanikai vizsgálatok

Szálerősítésű hibrid kompozitok fejlesztése
Témavezető: Várdai Róbert, Móczó János, Pukánszky Béla
A polipropilén (PP) gyenge ütésállósága nem teszi lehetővé annak széleskörű, szerkezeti anyagként való felhasználását. A kutatómunka célja az ütésállóság növelése polimer- (poli-vinilalkohol, PVA) és hagyományos (szén- és üvegszál) szálak felhasználásával.

Technikák: extrúzió, fröccsöntés, mechanikai és akusztikus vizsgálatok, pásztázó elektronmikroszkópia

Halloysite ásvány reaktív felületkezelése és polimer kompozitjainak előállítása, vizsgálata
Témavezető: Várdai Róbert, Pukánszky Béla
Kutatásunk célja a halloysite ásvány reaktív felületkezelésének megvalósítása és a felületkezelés hatékonyságát meghatározó tényezők feltárása az ásvány diszpergálhatóságának javítása érdekében.

Technikák: felületkezelés, FTIR, termogravimetria, polimer feldolgozás (belső keverő), mechanikai vizsgálatok, mikroszkópia

Lignin fizikai és kémiai módosítása (lágyítás, reakciók)
Témavezető: Pregi Emese, Pukánszky Béla
A kutatás során a lignint lágyítással és kémiai reakciókkal módosítjuk bioalapú műanyag előállítása céljából.

Technikák: keverékkészítés (belső keverő, préselés, extrúzió, fröccsöntés), reológia, extrakció, spektroszkópia, mechanikai vizsgálatok, termikus vizsgálatok, mikroszkópia

Természetes antioxidánsok feldolgozási stabilizáló hatásának vizsgálata Phillips-típusú polietilénben
Témavezető: Pregi Emese, Pukánszky Béla
A kutatás során természetes antioxidánsok (növényi extraktumok, lignin) feldolgozási stabilizátorok hatékonyságát vizsgáljuk a polietilén feldolgozása során.

Technikák: extrúzió, reológia, mechanikai vizsgálatok, termikus vizsgálatok, színmérés, spektroszkópia, mikroszkópia

PLA/lignocellulóz kompozitok fejlesztése
Témavezető: Faludi Gábor
A PLA tulajdonságait előszeretettel módosítják természetes társító- és erősítőanyagokkal. A kutatómunka fő célja a határfelületi kölcsönhatások módosítása kapcsoló anyagokkal és funkcionalizált polimerekkel - elsősorban maleinsav anhidriddel ojtott PLA - segítségével.

Technikák: gyúrókamra, extrúzió, préselés, stancolás, fröccsöntés, akusztikus emisszió, szakító vizsgálat, optika (POM, DOM, SEM)

Holografikus képek rögzítésére alkalmas fotopolimer rendszer fejlesztése
Témavezető: Bartos András, Pukánszky Béla
A fejlesztés célja olyan poliuretán mátrixú fotopolimer film előállítása, amelyen tartósan és jó minőségben rögzíthető holografikus mintázat.

Technikák: preparatív munka, filmöntés, kémiai és fizikai szerkezetfelderítés (NMR, FT-IR, DMTA, WAXS), termikus vizsgálatok (DSC), optikai vizsgálatok (fényáteresztés, törésmutató-különbségek)

Poliolefinek kristályosodása oldószer jelenlétében
Témavezető: Rácz Ilona, Konzulens: Vámos Csenge
A munka során a polimer termékek kezdeti szerkezetének oldószer jelenlétében végbemenő kristályosodásra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Összefüggéseket keresünk a gyártási paraméterek, anyagtulajdonságok, anyagösszetétel és az oldószeres módosítás hatására kialakuló szerkezet között.

Technikák: POM, DOM, SEM, DSC, WAXS, polimer feldolgozás (préselés, extrúzió, fröccsöntés)